Общи условия

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на „ГИБ“ ЕООД (наричана за краткост фирмата) с адрес на регистрация и управление – гр. София, ул. Метличина поляна, бл. 38, вх. А, ет.1, ап.3; с БУЛСТАТ BG121214193; МОЛ: Павел Георгиев, управител на Къмпинг Царски плаж - Созопол (наричан за краткост къмпинг, къмпинга, ние, наш) с потребителите (наричани за краткост клиента, клиентите) използващи услугите на Къмпинга и сайта на къмпинга намиращ се на интернет адрес: www.созопол.com (наричан за краткост Сайта).
Настоящите Общи условия са разработени на база действащото българско законодателство.
Като използвате услугите или функциите, предлагани чрез Сайта и Къмпинга и/или съдържанието на Сайта по какъвто и да е начин, Вие се съгласявате с всички описани по-долу правила и условия и се отказвате от правото си да предявявате искове за неточности или грешки в това споразумение. Ако не сте съгласни, с което и да е от тези правила и условия, не използвайте Сайта и Къмпинга, напуснете незабавно сайта или територията на къмпинга.

УСЛОВИЯ НА ДОСТЪП
Сайтът е достъпен само за лица и субекти, които могат да изготвят правно обвързващи договори съгласно приложимото законодателство. Без ограничения на гореспоменатото Сайтът и предлаганите от него услуги не са достъпни за непълнолетни лица. Ако не отговаряте на условията, не трябва да използвате Сайта. Вие гарантирате, че сте на възраст от осемнадесет (18) или повече години, за да направите резервация за стая на този Сайт. Ако сте на възраст под 18 години, може да се свържете директно с Къмпинга за съдействие.
Също така гарантирате, че сте законно упълномощени да правите резервации за пътуване и/или покупки за Вас или друг човек, от чието име сте упълномощени да действате. Можете да използвате този Сайт единствено за да правите законни резервации или покупки, както и не може да използвате този Сайт за други цели, включително, без ограничение, за осъществяване на спекулативни, фалшиви или неверни резервации или други резервации, за които се предвижда, че ще има търсене.
Запазваме си правото да анулираме или да променяме резервации, когато изглежда, че клиентът е извършил с измамна или неподходяща дейност или при други обстоятелства, когато изглежда, че резервациите са направени в резултат на грешка или съдържат такава или са в резултат на опит за заобикаляне на политиките, правилата или условията на къмпинга.

РЕЗЕРВИРАНЕ НА НОЩУВКА
Резервация на нощувки в къмпинга може да направите след приемането на Общите условия, чрез попълване на резервационната форма на къмпинга, чрез обаждане на телефон 0888 210646, чрез директно договаряне на рецепция, като дадете Вашите Име, Фамилия, единин граждански номер, номер на документ за самоличност, адрес на електронна поща и телефон за обратна връзка, спрямо изискванията на Закон за туризма.
При резервация и настаняване, всеки е длъжен да се запознае, приеме и изпълнява задълженията си в Правилника за вътрешния ред на къмпинга, поместен на сайта на Къмпинг Царски плаж - Созопол и изложен на видно място на рецепция.
Със заплащането на нощувка на територията на къмпинг Царски плаж - Созопол в брой или по банков път, лицето заплатило декларира, че се е запознал и приел общите условия на Къмпинга и Правилника за вътрешния ред.
За валидна се счита резервация, направена чрез използването на резервационната форма на страницата на къмпинга, приети са общите условия и Правилника за вътрешния ред от страна на резервиращия/клиента и потвърдена от страна на къмпинга в рамките на 3 работни дни след постъпване предварително заплатена сума за резервираните нощувки по сметка на къмпинга.

АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ
В случай на анулиране на резервацията, сумата от авансовото плащане се връща само при условие, че анулирането е извършено 21 /двадесет и един дни/ преди планираната дата на пристигане.В случай на анулиране, след този срок, Къмпинга запазва правото си да задържи 50% от авансово платената сума.
В случай на анулиране на резервацията по време на престоя, Къмпинга има право да задържи 50% от заплатената сума за неизползваните нощувки.
Всички услуги в къмпинга се ПРЕДПЛАЩАТ по банковата сметка на Фирмата или на ПОС Терминал на рецепция при настаняване.
Забранено е пренаемането и/или преотстъпване ползването на караваните, бунгалата, нощувките на трети лица, нерегистрирани по надлежния ред на рецепцията на Къмпинга без изричното съгласие на управата. Неизпълнението на това задължение е основание за едностранно, предсрочно прекратяване на наемното правоотношение от страна на къмпинга. След прекратяване на наемното правоотношение, правата на наемателя, в това число пребиваващи и гостуващи туристи, да държат и ползват наетата площ отпадат автоматично занапред. Достъпът им може да бъде ограничен, считано от датата на уведомлението за едностранно прекратяване на наемния договор, като платените вече суми не се възстановяват. Задържането им представлява прихващане на сумата за дължима неустойка, поради неизпълнението на договорните задължения. Уведомлението се поставя/залепя на съоръжението, ползвано от къмпингуващия. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на управата или опълномощени за това лица от Къмпинга да изведе извън района на Къмпинга нарушителите. С оглед даденото/декларирано съгласие за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица, не може да бъде прието за самоуправни действия, а представлява такова по тяхното предотвратяване. Заедно с последиците по-горе, при неспазване на настоящата забрана, лицето дължи на Къмпинга и парична санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева.
Посочените цени за резервация на нощувка са в български лева с включени туристически данък и достъп на едно превозно средство до територията на къмпинга.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Приемаме обработката на Вашите лични данни изключително сериозно. В изпълнение на разпоредбите на Закона за туризма, МВР и съгласно с Общите условия вие доброволно се съгласявате да дадете Вашите и на всички клиенти, посещаващи Къмпинга и използващи услугите на къмпинга: Име и фамилия; Единен граждански номер, номер на лична карта, постоянен адрес ; адрес на електронна поща и телефон за обратна връзка на един от нощуващите.
Събраните данни са обработват само и единствено за целите на изпълнение на разпоредбите на Закона за туризма, МВР и успешното потвърждение на направена резервация.
Със съгласяване с Общите условия на Къмпинга, Вие се съгласявате с начина на обработка на личните данни и давате Вашето съгласие за тяхното използване.
Декларираме, че не предоставяме личните данни на трети страни.
Ако не сте съгласни с количеството и естеството на лични данни, които ние събираме, Ви призоваваме да се откажете от използването на услугите предоставени от Къмпинга и Фирмата.
В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответните съгласия и до оттеглянето им: изготвяме подходящи за вас предложения за програми и услуги предлагани от къмпинга.
Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласие ще намери отражение върху предлагането на съответните услуги по предоставянето на съответните програми. Ние имаме голямо портфолио от предлагани програми и услуги. Когато ни предоставите съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички програми и услуги, които ползвате.
За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА УПОТРЕБАТА НА МАТЕРИАЛИ
Всички материали, които се съдържат в Сайта на Къмпинга, са собственост с търговско право на Фирмата или филиалите на Фирмата, или свързаните с фирмата компании и/или на лицензодатели от трета страна.
Никой от материалите от Сайта или друг интернет сайт, притежаван, управляван, лицензиран или контролиран от нас или свързаните с нас лица, не може да бъде копиран, събиран, възпроизвеждан, повторно публикуван, качван, публикуван, предаван или разпространяван по какъвто и да е начин без изрчното наше съгласие.
За целите на тези правила е забранена употребата на такива материали на който и да е друг уеб, интернет, интранет, екстранет или друг сайт или компютърна среда. 
Всички материали качени на сайта, като снимки, текст, описания, карти и т.н. са само с илюстративна цел и могат да се различават от действителността.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
ВИЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА НА КЪМПИНГА НА СВОЙ СОБСТВЕН РИСК. СЪДЪРЖАНИЕТО, УСЛУГИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ СЕ ПРЕДЛАГАТ „КАКТО СА“ И ВЪЗ ОСНОВА НА НАЛИЧНОСТТА БЕЗ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, КОИТО ДА СА ИЗРАЗЕНИ ПРЯКО, ДА СЕ ПОДРАЗБИРАТ ИЛИ ДА ИМАТ ЗАКОНОВ ХАРАКТЕР.
НЕ ПРАВИМ ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ ИЛИ ПОТВЪРЖДЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, ПОЛЕЗНОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ НА САЙТА ИЛИ НА ДРУГ СВЪРЗАН КЪМ НЕГО САЙТ. ДО МАКСИМАЛНАТА ДОПУСТИМА СТЕПЕН СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НИЕ СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ ВСИЧКИ ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, И ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ, ДИЗАЙН, ТОЧНОСТ, СПОСОБНОСТ, ДОСТАТЪЧНОСТ, ГОДНОСТ, ПЪЛНОТА, НАЛИЧНОСТ, СЪВМЕСТИМОСТ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ГАРАНЦИИ В ПРОЦЕСА НА ОТГОВАРЯНЕ ИЛИ ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ САЙТЪТ ИЛИ УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ФУНКЦИИТЕ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ НА САЙТА, ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТО ДОСТЪПНИ, БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПОПРАВЯНИ ИЛИ ЧЕ САЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ СЪРВЪРИТЕ, КОИТО ДАВАТ ДОСТЪП ДО САЙТА ИЛИ ДО ТАКИВА УСЛУГИ, СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ, НЯМАТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ЗЛОВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ ИЛИ СА ТОЧНИ И ЦЯЛОСТНИ.
НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИЯ И НЕ ПРАВИМ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ, ФУНКЦИИТЕ ИЛИ ПРОДУКТИТЕ, НАЛИЧНИ ПРЕЗ САЙТА ОТНОСНО ТЯХНАТА ПРАВИЛНОСТ, ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН. ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ ЗА ВСИЧКИ УСЛУГИ, РЕМОНТИ ИЛИ ПОПРАВКИ. ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО МОЖЕ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ПОРАДИ КОЕТО ГОРНОТО ИЗКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС.
Изрично се отказваме от отговорност за точността, съдържанието или наличността на информация, която може да се намери на сайтовете, които имат връзка към или от Сайта. Не можем да гарантираме, че ще бъдете задоволени от продуктите или услугите, които закупите от Сайта или от сайт на трета страна, който има връзка към или от Сайта, или от съдържание на трета страна на Сайта. Не правим никакви декларации или гаранции относно безопасността на каквато и да е информация (включително, но не само, информация за кредитни карти или други лични данни), която трета страна може да изисква от вас, и Вие се отказвате от всякакви искове срещу обезщетените страни във връзка с такива сайтове и съдържанието на трети страни. Силно Ви препоръчваме да проведете проучване, което смятате за необходимо или подходящо, преди да пристъпите към каквато и да е онлайн или офлайн транзакция с някоя от тези трети страни.
Фирмата не е отговорна за неизправности, аварии, забавяния или трудности, свързани с телефони, електричество, електроника, мрежи, интернет, компютри, хардуер или софтуерни програми или забавена, изгубена, открадната, нечетлива, непълна, фалшифицирана, погрешно препратена, повредена или с неизплатени пощенски разходи поща, електронна поща, публикувани форми, връзки, съобщения или записи, както и безопасността на каквито и да е въпроси от подобен характер.
Освен това, Фирмата не носи отговорност за неправилна или неточна информация за запис независимо дали последната е причинена от интернет потребителите или от дадено оборудване или програмиране, свързано с/или използвано в Сайта, или от друга техническа или човешка грешка, която може да възникне при обработката на каквато и да е информация, свързана със Сайта.
Може да Ви забраним участието в/или използването на Сайта и услугите на Къмпинга, ако по наше усмотрение сте демонстрирали незачитане на това споразумение или намерение да подразните, оскърбите, заплашите или тормозите което и да е друго лице, или сте действали по нелоялен или по друг подривен начин.
Също така си запазваме правото да отказваме услуги, да премахваме или да редактираме съдържание или да анулираме поръчки по наше усмотрение.
Ако по някаква причина дадена част от сайта не е в състояние да работи, както е планирано, включително поради заразяване с компютърен вирус, бъгове, подправяне, неоторизирана интервенция, измама, технически повреди или поради каквито и да е други причини извън контрола на Фирмата, които развалят или пречат на администрирането, сигурността, коректността, почтеността или правилното функциониране на Сайта, ние си запазваме правото (но не и задължението) по наше усмотрение, да забраним на Вас или на който и да е член, купувач или доставчик (и на цялата Ваша или тяхна информация) да използвате Сайта, както и да отменим, премахнем, променим или прекратим сайта (или дадена част от него) за анулирането на такава информация.

Също така се съгласявате, че Фирмата не носи отговорност по какъвто и да е начин в случай на телесна повреда, загуба или повреда на вашия компютър или прихващането или използването на информация от кредитни карти, свързани с или произтичащи от използването на Сайта или други сайтове, услуги или материали, свързани към или от него, а също и не носят отговорност по какъвто и да е начин в случай на телесна повреда, загуба, иск или щети, свързани с или произтичащи от която и да е част от функционирането или нефункционирането на използвани от вас компютри или мрежи, или от комуникацията с такива компютри или мрежи.
ОПАЗВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ВЕЩИ И СОБСТВЕНОСТ Е ИЗЦЯЛО ВАШЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ФИРМАТА НЕ МОЖЕ ДА ПОЕМЕ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА:КРАЖБА, ЗАГУБА, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА И Т.Н.6.13. Въпреки че се стараем съдържащите се на сайта описания за продукти да бъдат актуални и точни, не гарантираме и не декларираме, че описанията на продуктите на сайта са точни, пълни, актуални или надеждни по какъвто и да е начин. В случай че даден продукт в Сайта е недостатъчно добре описан и не сте го използвали, по ваше усмотрение може да го върнете съгласно правилата за връщане на доставчика.
ЗАБЕЛЕЖКА ЗА АКТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ КОМУНИКАЦИИ (18 U.S.C. 2701–2711): НЕ ГАРАНТИРАМЕ КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА ИЛИ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА КОМУНИКАЦИЯТА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДАДЕНА ПРЕЗ САЙТА ИЛИ ПРЕЗ ДРУГ УЕБСАЙТ, СВЪРЗАН С ТОЗИ САЙТ. НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ИМЕЙЛ АДРЕСИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОСТРАНСТВОТО НА ДИСКА, КОМУНИКАЦИИТЕ, КОНФИДЕНЦИАЛНАТА ИЛИ СЕКРЕТНА ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ, КАКТО И КАКВОТО И ДА Е ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДАДЕНО ПО МРЕЖИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ТОЗИ САЙТ ИЛИ СВЪРЗАНО С УПОТРЕБАТА НА САЙТА ОТ ВАША СТРАНА.
УСТЕН СЪВЕТ, ПИСМЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ НАС ИЛИ НЯКОИ ОТ ОБЕЗЩЕТЕНИТЕ СТРАНИ, НЕ МОЖЕ ДА СЪСТАВЛЯВА НЯКАКЪВ ВИД ГАРАНЦИЯ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НЕ МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТ НА ТАКИВА СЪВЕТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ. ЗАПАЗВАТЕ СИ ПРАВОТО ДА ПОПРАВЯМЕ ПО НАШЕ УСМОТРЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ И ПРОПУСКИ В КОЯТО И ДА Е ЧАСТ НА САЙТА, КАКТО И ДА ОТКАЗВАМЕ ДОСТЪП ДО НЕГО НА КОГОТО И ДА Е ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. НИТО НИЕ, НИТО НЯКОЯ ОТ ОБЕЗЩЕТЕНИТЕ СТРАНИ МОЖЕ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ТОВА, ЧЕ СТЕ СЕ ДОВЕРИЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА НА ТОЗИ САЙТ.
Сайтът може да съдържа технически неточности, типографски грешки или пропуски във връзка с информация, показана на Сайта, включително и без ограничение във връзка с цени, такси или наличност, приложими за вашата транзакция. Фирмата не носи отговорност за всички типографски, фотографски, технически или отнасящите се до цените (включително и грешно обявените хотелски цени) грешки на нашия сайт. Фирмата си запазва правото да прави промени, корекции и/или подобрения на Сайта, както и на описаните с такава информация продукти и програми, по всяко време без предупреждение, включително след потвърждаване на резервацията.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ, НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, РАЗХОДИ ЗА ПОКРИВАНЕТО НА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, СВЪРЗАНИ С ДОВЕРИЕ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА САЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ И ФУНКЦИИТЕ НА КЪМПИНГА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТЪПА ВИ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ВИ ЗА ДОСТЪП ДО САЙТА ИЛИ ДОВЕРИЕТО ВИ В НЕГО ИЛИ УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ФУНКЦИИТЕ В САЙТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЛИ НЕУСПЕШНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ КАКВИТО И ДА СА ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАГУБИ НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СМЕ БИЛИ НАЯСНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ, КАКТО И ПО КАКВАТО И ДА Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ). ОСВЕН ТОВА НЕ СМЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА АКТУАЛИЗИРАМЕ САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ. ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО МОЖЕ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА ОГРАНИЧАВАНЕТО ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС. В НИКОЙ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО БИХТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ И ПРИЧИНЕНИ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ ПО ДОГОВОР, НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАРАДИ НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШИ ПЛАТЕНАТА ОТ ВАС СУМА, АКО Е ИМАЛО ТАКАВА, ЗА ДОСТЪПА ДО САЙТА И УСЛУГИТЕ НА КЪМПИНГА. АКО НЕ СТЕ ДОВОЛЕН ОТ САЙТА ИЛИ КОИТО И ДА СА ОТ ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ, ДОСТАВЧИЦИТЕ И/ИЛИ КУПУВАЧИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЛУЧАЯ ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ, Е ДА СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И ДА ПРЕКРАТИТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ В СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ТОВА.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
КАТО ИЗПОЛЗВАТ САЙТА И УСЛУГИТЕ НА КЪМПИНГА, ВСИЧКИ КЛИЕНТИ ПРИЕМАТ И СЕ СЪГЛАСЯВАТ, ЧЕ ФИРМАТА И КЪМПИНГА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВОТО И ДА Е, СВЪРЗАНО С ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА КЪМПИНГА И САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БОЛЕСТ, ЗАГУБА, СЪДЕБЕН СПОР, ЛИЧНА ТРАВМА, СМЪРТ, ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ И ИСКОВЕ, ОСНОВАНИ НА ПРАВА НА ПУБЛИЧНОСТ, КЛЕВЕТА ИЛИ НАХЛУВАНЕ В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ, РАЗУМНИ АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ И СЪДЕБНИ РАЗХОДИ), КОИТО МОЖЕ ДА ПРОИЗТЕКАТ ОТ УПОТРЕБАТА НА УСЛУГИТЕ НА КЪМПИНГА И САЙТА ИЛИ ПРИЕМАНЕТО, ПРИТЕЖАНИЕТО, УПОТРЕБАТА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБАТА НА ИНФОРМАЦИЯ, МАТЕРИАЛИ, УСЛУГИ ИЛИ ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ СЪС САЙТА ИЛИ ПРИДОБИТИ ОТ НЕГО. БЕЗ ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА, СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ОГРАНИЧАВАМЕ ИЛИ ДА ОТКАЗВАМЕ ДОСТЪП ДО КЪМПИНГА, САЙТА И ТЕХНИТЕ УСЛУГИ, МАТЕРИАЛИ И ФУНКЦИИ ЗА ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК.
ОСВЕН ТОВА СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ДА ТЪРСИМ ОСВОБОЖДАВАНЕ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА, ВКЛЮЧИТЕЛНО АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМАМНА ИЛИ НЕЗАКОННА ДЕЙНОСТ, КОЯТО КАСАЕ УПОТРЕБАТА НА КЪМПИНГА И САЙТА.

ДОСТЪП И ВМЕШАТЕЛСТВО
Забранява се използването на робот, паяк, друго автоматично устройство или ръчен процес за наблюдаване или копиране на сайта или на съдържание, или информация (включително информацията), които се съдържат в него, без предварително изрично писмено съгласие от наша страна.
Съгласявате се, че няма да използвате някакво устройство, софтуер или практика, за да пречите на правилната работа на Къмпинга и Сайта или на която и да е транзакция, която се осъществява чрез тях.
Съгласявате се, че няма да копирате, възпроизвеждате, променяте, изменяте, създавате производни продукти или показвате публично каквото и да е съдържание (освен дадена информация, за която имате интерес като собственик) от сайта без предварително изрично писмено съгласие от наша или от подходящата трета страна.
Информацията (включително Информацията), която ни предоставяте (1) не трябва да съдържа вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, ботове или други практики на компютърно програмиране, които имат за цел да вредят, да възпрепятстват необратимо, да прихващат скрито или да изземват дадена система, данни или информация и (2) не трябва да създава отговорност за нас или да ни причинява загуба (цялостно или частично) на услугите на интернет доставчиците ни или други доставчици.
ДОСТЪПА ДА КЪМПИНГА СЕ ДАВА СПРЯМО ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СТЕ НИ ДАЛИ И СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯТ РЕД.
Съгласявате се, че няма да причинявате нарочни щети, увреждане на имущество, в това число и увреждане на имущество на трети страни, унищожавате прозорци, врати и оборудване собственост на Къмпинга, Фирмата и трети страни, като при констатирането на такива щети Вие се съгласявате да възстановите цялата стойност на увредените вещи и собственост, както и всички разходи възникнали в случай на искове към Вас – такси на съдилища, адвокатски хонорари, административни наказания, глоби, обезщетения към трети лица и подобни.
Съгласявате се да не петните името, не обиждате, не нанасяте щети по реномето на Къмпинга и Фирмата и не нанасяте неимуществени щети на Фирмата, Къмпинга и трети лица свързани с Къмпинга по какъвто и да е било начин в писмен, устен и/или електронен вид.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Тези условия са в сила, докато не бъдат прекратени от някоя от страните. Можете да прекратите тези правила по всяко време, като спрете да използвате Къмпинга и Сайта и унищожите всички материали и цялата свързана документация, копия независимо дали са направени по правилата на това споразумение или по друг начин.
Достъпът ви до Къмпинга и Сайта може да бъде прекратен от наша страна незабавно без предупреждение, ако по наше усмотрение не спазвате дадено правило или клауза на това споразумение.
При прекратяването трябва да спрете да използвате Сайта и да напуснете незабавно по собствена воля територията на Къмпинга.
Независимо от прекратяването на това споразумение вие приемате и се съгласявате, че тези права и задължения, които по своя характер са замислени да останат в сила и след прекратяването на това споразумение, за да бъдат напълно оперативни, ще останат в сила след прекратяването на споразумението включително и следните клаузи: (1) Ограничения на употребата на материали (2) Изявления (3) Отказ от отговорност (4) Обезщетяване (5) Ограничения на отговорността (6) Освобождаване от отговорност (7) Достъп и вмешателство (8) Известие и процедура за предявяване на искове за нарушение на търговско право (9) Форум (10) Липса на посредничество и (11) Спазване на законите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни или допълвани по усмотрение на Фирмата и само в писменна форма на сайта на Къмпинга с адрес www.созопол.com без да е необходимо предварително уведомяване.
Настоящият Договор може да бъде прекратен при невъзможност за изпълнение на услугите вследствие на причини, за които не отговаря нито една от страните или форсмажорни обстоятелства , като война, земетресение, пожар, природни бедствия и др.
Всички искове за обещетение и връщане на пари следва да се заяват писмено , чрез изпращането на писмо до : „ГИБ“ ЕООД, ул. Метличина поляна, бл. 38, вх. А, ет.1, ап.3, на вниманието на Павел Георгиев или чрез е-мейл на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Всички спорове възникнали във връзка с изпълнението на настоящите Общи условия, се уреждат по доброволен път чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие те се отнасят за решаване пред съда.
За неуредените в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.